Return to flip book view

DUS! Uithoorn nieuwsbrief

Page 1

2. Regionale energiestrategie

1. Even voorstellen

3. Ambities

5. Diversiteit en inclusie

4. Kinderconferentie

6. Cultuurnota

7. 'Gewone' burgers

8. Lidmaatschap

9. Schiphol

Vier DUS!-raadsleden stellen zich voor


Een zingend raadslid

Dit is de eerste nieuwsbrief van DUS! Uithoorn, de politieke partij in Uithoorn voor duurzaamheid en sociale cohesie. U heeft aangegeven deze nieuwsbrief te willen ontvangen of u ontvangt hem omdat u lid bent van DUS! 

Het plan is om deze nieuwsbrief met enige regelmaat te versturen, zodat u goed en misschien wel beter op de hoogte bent en blijft van al hetgeen in Uithoorn en de Kwakel speelt.
Deze nieuwsbrief is voorzien van links , waarmee u naar volgende pagina's kunt navigeren. 
Ook kunt u vanuit deze nieuwsbrief de onlinefilmpjes bekijken.We wensen u veel leesplezier toe. 

KLIK OP DE PIJL RECHTSONDERIN OM NAAR DE VOLGENDE PAGINA TE GAAN

FULL SCREEN FULL SCREEN

Page 2

3. Ambities

1. Even voorstellen

2. Regionale energiestrategie

4. Kinderconferentie

5. Diversiteit en inclusiie

6. Cultuurnota

7. 'Gewone' burgers

9. Schiphol

8. Lidmaatschap

Kinderconferentie

Op de conferentie zelf kwamen zo’n 100 

kinderen. Er is gesproken over veilig verkeer, fair play in de sport, duurzaamheid, afval & hondenpoep en speeltuinen.

De workshops begonnen met afspraken hoe de kinderen met elkaar omgingen, bv naar elkaar luisteren, elkaar uit laten praten, respect hebben voor elkaars mening. Uiteraard gaan we, samen met de kinderen, bekijken hoe we een vervolg kunnen geven aan de uitkomsten van de conferentie. De conferentie was een initiatief vanuit de Vreedzame Wijk.6 februari vond iets bijzonders plaats in Uithoorn: de eerste kinderconferentie! 14 kinderen afkomstig van 7 basisscholen, hebben deze conferentie voorbereid. 

Ze hebben alles zelf gedaan: de opgezet van het programma bepaald, onderwerpen gekozen om te bespreken, dagvoorzitters gekozen en gespreksleiders in de workshops. 

Echt indrukwekkend om te zien hoe de kinderen dit gedaan hebben en wat voor plezier ze er in hadden. 

De ambities van de DUS!-raadsleden 

FULL SCREEN

Page 3

3. Ambities

1. Even voorstellen

2. Regionale energiestrategie

4. Kinderconferentie

5. Diversiteit en inclusiie

6. Cultuurnota

7. 'Gewone' burgers

9. Schiphol

8. Lidmaatschap

Cultuurnota


In de commissievergadering van 12 maart bespreekt de commissie samenleven de cultuurnota voor 2020-2024. DUS! hecht veel waarde aan kunst & cultuur en juicht de komst van een cultuurnota toe. De cultuurnota en bijlagen (en de overige agendapunten voor de commissievergadering) zijn te vinden via deze cultuurbutton:


Als u de raadsleden iets wil meegeven voor de bespreking van de nota kan dat via: 
f.otto-ossenkoppele@dus-uithoorn.nl


Overigens nodigen we u daartoe voortdurend uit, ook voor andere stukken die besproken worden in de raad.


Raadsleden zijn ook maar 'gewone' burgers


Diversiteit en inclusie

Tijdens de commissievergadering van 13 februari heeft DUS! een gespreksnotitie ingebracht over het thema diversiteit en inclusie. Doel was om met de commissieleden in gesprek te komen over de vraag in hoeverre er op dit moment sprake is van een inclusieve samenleving in Uithoorn. Als gedeeld beeld kwam naar voren dat er op veel punten verbetering mogelijk is en dat we als overheid actiever zouden kunnen sturen op bestrijding van kansenongelijkheid en waardering van verschillen. Uit de discussie kwam het idee naar voren om als volgende start met een groep fractieleden verder te spreken en te komen tot een initiatiefvoorstel. Daarvan maken we u deelgenoot als het zover is.FULL SCREEN

Kinderconferentie

Page 4

3. Ambities

1. Even voorstellen

2. Regionale energiestrategie

4. Kinderconferentie

5. Diversiteit en inclusiie

6. Cultuurnota

7. 'Gewone' burgers

8. Lidmaatschap

9. Schiphol

DUS! is tegen groei van Schiphol, genoeg is genoeg.

WAT VINDT U VAN DEZE NIEUWSBRIEF?     KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST.

DUS! is tegen groei van Schiphol, genoeg is genoeg. Zoals u ook in de media kunt lezen is er momenteel veel te doen het voornemen minister van Nieuwenhuizen om
Schiphol te laten groeien. Het definitieve besluit hierover is
echter nog niet genomen. De beleidsregels hangen nog ‘in de lucht’
en de zaken staan op scherp. De beleidsregels hangen
nog ‘in de lucht’ en de zaken staan op scherp.

Op 17 oktober jl. heeft er een speciale raadsvergadering
plaatsgevonden naar aanleiding van dit voornemen van
de minister. DUS! heeft zich daar stevig uitgesproken
TEGEN groei van Schiphol. U kunt ons volledige betoog
vinden op onze website. www.dus-uithoorn.nl

DUS! vindt dat gezondheid van de inwoners van Uithoorn en de leefbaarheid in onze gemeente voorop moet staan. Wij willen dat hinderbeperking aantoonbaar en meetbaar gerealiseerd wordt. Daarnaast willen we dat eerder gemaakte afspraken hierover in de wet worden vastgelegd zodat deze te handhaven zijn. We maken ons zorgen over de invloed van vliegverkeer op de natuur, op het klimaat, op de veiligheid en op de gezondheid van de mensen die rondom Schiphol wonen. Hinderbeperking en groei van het aantal vliegbewegingen gaan niet hand-in-hand. Een verdere toename van geluidshinder en vliegtuigbewegingen vinden we dan ook onacceptabel. Hiermee sluiten we aan bij de boodschap van onze bewoners die via de bewonersenquête geuit werd.

Samen met PvdA en !DURF hebben we een motie ingediend met deze boodschap. Helaas heeft onze motie het net niet gehaald (10-8).

DUS! blijft zich echter vol energie inzetten in de Uithoornse Raadswerkgroep Schiphol, zoekt actief contact met collega’s van D66 en GroenLinks - zowel regionaal als in de tweede kamer- en neemt zoveel mogelijk deel aan bijeenkomsten over de plannen van Schiphol. Het nieuwe boekje ‘Stand van Zaken Schiphol’ van raadswerkgroep Schiphol is te vinden op de website van de Gemeente.

Wij blijven overal actief onze mening uitdragen: Geen groei van Schiphol – genoeg is genoeg!

Mocht u een keer met de fractieleden van DUS! in gesprek willen over dit onderwerp, dan kan dat. U kunt een email sturen naar judithbeuse@dus-uithoorn.nl.

Lidmaatschap

FULL SCREEN

Kinderconferentie

Page 5

3. Ambities

1. Even voorstellen

2. Regionale energiestrategie

4. Kinderconferentie

5. Diversiteit en inclusiie

6. Cultuurnota

7. 'Gewone' burgers

8. Lidmaatschap

9. Schiphol

WAT VINDT U VAN DEZE NIEUWSBRIEF?     KLIK OP DE BUTTON HIERNAAST.

Regionale Energiestrategie

Als DUS! zijn we zeer verheugd, dat we in Nederland én in onze gemeente eindelijk volop inzetten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Concreet betekent dit: Nederland in 2050 energieneutraal door CO2-uitstoot terug te dringen en realisatie van duurzame energiebronnen op land. 


Onze inwoners, onze bedrijven en onze maatschappelijke organisaties in de regio Amstelland (Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn) leveren input aan de Regionale Energiestrategie (RES). Samen verkennen zij de mogelijkheden die onze regio biedt: waar kunnen we wind- of zonne-energie opwekken, welke alternatieven voor aardgas zijn er en welke mogelijkheden voor opslag en infrastructuur voor energie en warmte zijn er. 1 juni is het eerste concept RES gereed.


Alle Regionale Energiestrategieën in Nederland moeten een bijdrage leveren aan de landelijke doelstelling van het opwekken van 35 TwH (1 TwH = 1000-1800 zonnevelden). 


Wilt u meer weten? Ga dan naar de website: energieregionhz.nl. Ook kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met iemand van de fractie DUS!

Kinderconferentie